Typy platby

Nabízíme následující zpusoby placení (mohou být odlišné v jednotlivých zemích). Vyberte si pro Vás optimální zpusob platby:

 

Platba predem

Provedte celkovou cástku objednávky s uvedením císla objednávky nebo zákaznického císla na náš úcet: 

Majitel úctu: CLP Trading GmbH
císlo úctu: 770824100 
bankovní kód: 48040035 
Banka: Commerzbank Bielefeld 
SWIFT: COBADEFF480 
IBAN: DE05480400350770824100 

Jakmile je platba u nás bankovním softwarem zaúctována, bude zboží odesláno ihned.


PayPal

PayPal ú?et je virtuální ú?et: identita PayPal ú?tu je definována e-mailovou adresou PayPal uživatele, takže neexistuje žádné osobní ?íslo ú?tu. Ú?et má následující funkce: p?evod plateb t?etím stranám a p?íjem plateb t?etích stran. PayPal funguje jako prost?edník pro p?evod finan?ních transakcí. PayPal funguje i jako ochranný správce. To znamená, PayPal p?ijímá pouze zpracování plateb a je nezávislý na poskytování služeb ze strany prodávajícího. 

Zásadní výhodou PayPal - stejn? jako u jiných mikroplatebních systém? - je to, že p?es PayPal p?evedeny platby budou okamžit? p?ipsány na ú?et p?íjemce, a tím se eliminuje nap?íklad obvyklá ?ekací doba bankovním p?evodem. Zásilkové nebo eBay nákupy tak mohou být vyplaceny velmi rychle. Tím se zkracuje dodací lh?ta, jestliže prodávající vyexpeduje zakoupené zboží ihned po obdržení platby. 

PayPal uživatelé musí registrovat své osobní údaje a informace o ú?tu a ?ekat na ov??ení poskytnutých údaj?. Tyto PayPal provádí testem zkušebního vkladu na zadaný ú?et. 

Pak mohou PayPal uživatelé posílat peníze na jakoukoliv e-mailovou adresu v podporovaných zemích. Pokud má majitel e-mailovou adresu ú?tu PayPal, tak bude následovn? e-mailovou správou informován, že na tuto e-mailovou adresu byla potvrzena platba. Abyste mohli aktivn? pohybovat zaslanou finan?ní ?ástkou, musíte být registrován u PayPal nebo se zaregistrovat jako nový ?len.


Kreditní karta

Kreditní karta je na svete nejoblíbenejší zpusob platby pro bezhotovostní platby a je charakterizováno zejména svou mezinárodní akceptancí.


Faktura

Jen pro školy, státní orgány.