Všeobecní obchodní podmínky a spotrebitelské informace firmy CLP-Trading GmbH

1 Oblast platnosti

1.1 Tyto obchodní podmínky firmy "CLP Trading GmbH" (dále jen "Prodávající"), platí pro všechny smlouvy, které zákazník v rámci online internetového nákupu nabízených produktu a služeb s prodejcem uzavre. Zaclenení vlastních obchodních podmínek zákazníka se vylucuje, pokud není dohodnuto jinak.

1.2 Zákazníci jsou z hlediska bodu 1.1 spotrebitelé i podnikatelé, spotrebitel se rozumí fyzická osoba, která vstoupí do transakce, na úcel, který není komercne podnikatelský a ani úcelove výdelecné cinnosti pripocten. Oproti tomu je podnikatel fyzická nebo právnická osoba ci právnickými partnerství, který je pri uzavírání právního úkonu cinný v rámci výkonu nezávislého povolání nebo obchodní cinnosti.

2 Uzavrení smlouvy

2.1 Online prodejna prodávajícího obsahující zobrazení a popis nabízených produktu je urcena na podání právne závazné nabídky ze strany zákazníka.

2.2 Zákazník muže požádat o nabídku písemne, E-mail, faxem, poštou nebo objednávkovým formulárem online obchodu, pokud je k dispozici. Pri objednávce pres online objednávkový formulár, zákaznick vyplní své osobní údaje a klikne na tlacítko "Objednat". V posledním kroku objednávkového procesu je právne závazná smlouva nabídka z hlediska spotrebního koše zákazníka. Pred uzavrením závazné objednávky lze všechny zadané údaje základními pokyny na na normální klávesnici a myši zmenit, prípadne upravit ci korigovat. Krome toho jsou zobrazeny všechny záznamy pred odesláním objednávky opet v potvrzovacím okne a tam mohou byt ješte jednou opraveny pomocí bežné funkce klávesnice nebo myši.

2.3 Prodávající potvrdí prijetí nabídky zákazníkovi elektronickými prostredky (fax nebo e-mailem). Prodávající muže prijmout nabídku ze strany zákazníka písemne (dopisem) nebo elektronicky prenášeným (fax nebo e-mailem) potvrzením do peti dnu. Prodávající má právo odmítnout objednávku

2.4 Objednací informace jsou elektronicky uloženy a zákazníkum bude toto potvrzení zasláno na kontrolu odeslané objednávky pomocí E-mailu.Tyto informace nejsou po objednávce na internetové stránce prodávajícího k dispozici. 

2.5 Zpracování objednávky a kontakt su rízené e-mailem a automatizovaným zpracováním objednávky. Zákazník musí zajistit, aby jím pro objednávání zadaná e-mailová adresa byla správná, aby mohly byt prijaté na této adrese od prodávajícího poslal e-maily. Zejména musí zákazník zajistit v používání spamových filtru, aby to vše s prodávajícím nebo jeho zplnomocneným z tretí strany zajistilo zpracování objednávky a aby odeslaná pošta byla dorucena.

3 Práva spotrebitele1 Právo na zrušení

1.1 Jak spotrebitel ve smyslu § 13 Obcanského zákoníku je vám k dispozici v souvislosti s výrobky zakoupené od nás právo na odstoupení v souladu s tímto pokynmy:

1.2 Mužete zrušit svou smlouvu do 14 dnu bez udání duvodu v textové forme (napr. dopis, fax, e-mail) - nebo vrácením veci (poštovné musi byt vámi placené) - pokud bylo zboží dodáno v termínu. Lhuta zacíná po obdržení tohoto oznámení v písemné forme, ale ne pred prevzetím zboží kupjúcim nebo jeho zástupcem na místa urcení (v prípade opakujících se dodávek podobného zboží, které není pred obdržením první dílcí dodávky) a také nenaplneným naší informativní povinnosti podle clánku 246 § 2 ve spojení s § 1 odst. 1 a 2 návrh zákona ak tomu naše závazky v souladu s § 312e § 1 veta 1 obcanského zákoníku ve spojení s clánkem 246 § 3 obcanského zákoníku. Odvolání doba je dostatecná pro odeslání odvolání nebo zboží.

1.3 Odstoupení od smlouvy je treba avizoval na:
Jméno / Firma: CLP Trading GmbH, Zastoupená jednatelem Matthias Weber und Andreas Menke, každý samostane jednající jednatel.Adresa: Osterbrooksweg 62, 22869 Schenefeld, DeutschlandTelefon: +49 (0) 40 - 87 00 02 - 02Fax: +49 (0) 40 - 87 00 02 - 33E-Mail-Adresa: info@clp.de. Danové identifikacní císlo: DE232600313Okresní soud Bielefeld, HR B 38201
Právo na odstoupení je zvlášte- Neplatné pro smlouvy uzavrené na dálku za dodání zboží, které jsou vyrobeny podle specifikací zákazníka nebo jasne prispusoben osobním potrebám nebo které nejsou vhodné vzhledem k jejich poškozen stav k návratu, nebo jehož datum doby konce platnosti uplynul.

1.4 Dusledky odstoupeníV prípade úcinného odstoupení od smlouvy, jsou vzájemne prijaté fin. dávky a jejich prínosy (napr. úroky) návratné. Nemužete nám získané služby a produkty vrátit zcela nebo cástecne, zda pouze ve zcela zniceném stavu, musíte zaplatit náhradu ze ziskové hodnoty, nebo zajistit plnohodnotnou náhradu. Pri prenechání vecí, toto neplatí v prípade jejich poškození zpusobeného výlucne jeho kontrolou - tak, jak by to bylo v maloobchode. Krome toho se mužete vyhnout povinnosti vyplácet náhradu tím zpusobem, že použivate zboží jako svuj majetek a udeláte vše proto, co zabrání zhoršení zboží nebo sníží jeho hodnotu. Zboží, který je schopné balíkové dopravy, je možné vrátit na naše riziko. Vy musíte nést dopravní návratné náklady, pokud dodané zboží odpovídá objednanému a jestliže je cena návratné položky nižší než 40 eur nebo pokud jste na vyšší cene zboží v dobe plné platby nebo smluvne prijatých splátek nezaplatili.V ostatních prípadech je pro vás vrácení zboží bezplatné. Zboží nelze dovozem balíkové služby bude námi osobne od vas prevzate. Zaviazanost vuci splatnosti vrácení ceny musi byt do 30 dnu dodržena. Lhuta zacíná pro vás, když odešlete zrušení objednávky nebo zboží, pro nás po obdržení zboží.

1.5 Všeobecní informaceProsím, predcházejte poškození a znecištení výrobku. Zasílejte zboží v nejvyšší možné míre zpet v originálním balení s kompletním príslušenstvím a se všemi komponenty balení k nám. V prípade potreby použijte ochranný prebal. Pokud nemáte puvodní obal, uvedte prosím vhodný obal pro primerenou ochranu proti poškození pri preprave. Prosim, nezasílejte nám zboží nedostatecne nebo vubec ofrankované.

4 Zpetné prepravní náklady pri uplatnení práva na odstoupení od smlouvyPokud má zákazník právo na odstoupení od smlouvy podle § 312 odstavec 1 veta 1 BGB, tak je dohodnuto, že zákazník bude muset nést náklady na zpetnou prepravu pokud objednanyý zboží odpovídá objednanému a jestliže cena zboží je soucet vyšší než 40 € nebo pokud zákazník na vyšší cene zboží není v okamžiku úplného zaplacení nebo smluvne stanovené cásti splátky tuto cástku schopen plne uhradit.
5 Ceny a platební podmínky

5.1 Ceny nabízené prodávajícím jsou konecné a zahrnují všechny cenové složky, vcetne nemecké DPH. V prípade potreby dodatecné náklady na dodávku a manipulacní náklady se vykazují samostatne v príslušném popisu výrobku v nabídce. Další náklady vznikají na príklad pri pohybu preshranicních dodávek, jako je další dane a / nebo poplatky, napr. celní dan.

5.2 U dodávek v rámci Nemecka, prodejce nabízí následující možnosti platby, pokud není v popisu výrobku dohodnuto jinak: 

1. Platba predem
-bankovním prevodem-bankovní online prevod-PayPal-kreditní karta

2. Na dobírku

5.3 Pokud je pro uvedený produkt nabídka dodávky do zahranicí, nabízí prodejce následující možnosti platby, pokud není v popisu výrobku dohodnuto jinak:

1. Platba predem
-bankovním prevodem-bankovní online prevod-PayPal-kreditní karta

2. na dobírku

.4 Pokud je dohodnuta platba, je platba splatná ihned po uzavrení smlouvy.

5.5 Pri osobním odberu zboží, bude prodávající informovat zákazníka pomocí e-mailu, že objednané zboží je pripraven k vyzvednutí. Po obdržení tohoto e-mailu, muže kupující vyzvednout zboží po dohode s prodávajícím. V tomto prípade nejsou žádné náklady na dopravu, ale budou úctovány skladové poplatky dle popisu položky.

5.6 Zákazník muze prepocítat nárok na náhradu škody pouze tehdy, pokud protinárok je nesporný, právne ustanoven nebo uznaný prodejcem.

5.7 Zákazník muže uplatnit zadržení platby, pokud jde o nároky vyplývající ze stejné smlouvy.

6 Prepravní a dorucovací podmínky

6.1 Dodání zboží se koná pravidelne na prepravních trasách a na zákazníkem urcenou dodací adresu. Pri realizaci transakce zákazníkem pri objednávce zadaná dodací adresa je pro dodavatele závazná. I pri volbe platby PayPal systémem PayPal konte zadaná adresa je bezpredmetná. Pokud není zadána zvláštní adresa na dorucení, je pak fakturacní adresa považována i za dodací adresu.

6.2 Pokud není možné dorucit objednané zboží zákazníkovi, pak dorucí kurýr zboží zpet k prodejci - zákazník je v tomto prípadne zodpovedný za mimo dohody vzniklé dopravní poplatky. Tato podmínka neplatí, když zákazník není vinen za neuskutecnené dorucení zboží nebo uplatnuje své právo na odstoupení od smlouvy.

6.3 Zjednodušene receno, riziko náhodné ztráty a náhodného poškození zboží prechází s predáním zboží zákazníkovi nebo poverené osoby na zákazníka. Pokud je zákazník podnikatelem (jednatel ve snaze obchodní, podnikatelské nebo profesní cinnosti § 14 BGB), prechází riziko náhodné ztráty a náhodného poškození zboží pri výdaji zboží na sklade prodávajícího do odpovednosti kurýra.

6.4 V porovnání s dodavateli jsou všechny dohodnuté dodací lhuty, s prihlédnutím ke správné a vcasné vlastní dodávky v prípadech, kdy prodávající je kompletní konkrétní zajištovací transakce a neodpovídá za nedostupnost zboží.

7 Výhrada vlastnictví

7.1 Zboží prodávajícího je až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

8 Odpovednost za vady

8.1 Pokud je zjištena vada zboží, pak platí zákonné právo. Odchylujícím od tohoto platí následující:

8.2 Pro jednatele a podnikatele

znamená malá nebo bagatelná vada zádný nárok na úhradu, v první rade me prodávající nárok na uplatnení kupní smlouvy náhradním dodáním vadného produktu, nebo jiným obchodním rešením.
Pokud je casová doba reklamace vac nez 1 rok od prechodu rizika na zákazníka, jsou tehdy vsechna nároky na úhradu bezpredmetné.
Cas na nárok na úhradu nezacíná znovu, když behem resení nároku bude poskozené zboží nahrazeno.
8.3 Pro spotrebitele je promlcecí doba na nárok resení vady

U nového zboží 2 roky od prevzania dodaného zboží zákazníkem, použitého zboží 1 rok
8.4 Pro podnikatele zustávají zákonné promlcecí lhuty pro odvolání podle § 478 Obcanského zákoníku nedotcené, totéž platí pro podnikatele a spotrebitele pri úmyslném porušení a podvodným utajováním závady.

8.5 Krome toho platí pro podnikatele a spotrebitele, že výše uvedená omezení v bodech 7.1 a 7.2 se nevztahuje na náhradu škody a úhradu nákladu, které muže kupující v souladu se zákonnými procesními požadavky za vady uplatnit. Na tyto pohledávky se vztahuje cast

8.6 Pokud je zákazník obchodník ve smyslu § 1 HGB, má pak povinnost prevést obchodní inspekci a vést stížnost podle § 377 HGB. Pokud si zákazník nesplní tuto povinnost, pak bude zboží pocítán za schválený a bez námitkou prevzaný.

8.7 Pokud je zákazník spotrebitel, požaduje se od nej zboží dodáno s jasnými škodami reklamovat u dorucovatele / kurýra a uvedomí prodejce. Pokud to zákazník nesplní, nebude to mít vliv na jeho právní nebo smluvní reklamaci.

8.8 Pokud je náhradní dodávka v prubehu resení provedena, je zákazník povinen vrátit puvodní zboží do 30 dnu prodávajícímu na jeho náklady. Návrat vadného zboží musí byt v souladu se zákonnými požadavky.

8.9 Odstoupení zárucních nároku zákazníka je vylouceno.

9 Zodpovednost

9.1 Prodávající odpovídá z jakéhokoliv právního duvodu pro ublížení na živote, tela nebo zdraví, úmyslne nebo z hrubé nedbalosti, podvodu a zárucních slibu a pokud je zodpovednost založena na závazných právních predpisu, napr. zákona o odpovednosti za vady výrobku.

9.2 Krome toho prodávající nese odpovednost za bez ohledu na právní duvod, takto:

9.2.1 Pokud prodávající z nedbalosti porušil smluvní povinnost (kardinální povinnost), je odpovednost za škody na majetku na predvídatelné, typické a prumerné škody omezena. Významné smluvní závazky jsou uloženy ve smlouve prodejce k jeho obsahu k dosažení úcelu smlouvy, který umožnuje rádné plnení smlouvy na prvním míste a zákazník se muže plne spoléhat na jejich soulad.

9.2.2 Pokud prodávající z nedbalosti porušil nepodstatnou smluvní povinnost, je omezena povinnost zaplatit náhradu v hodnote objednávky.

10 Informace o zpracování dat

10.1 Poskytovatel zaznamenává a ukládá v rámci plnení smlouvy data zákazníka. Zpracování dat zákazníka se provádí pres poskytovatele služeb "Afterbuy" (VIA Online GmbH Krefeld). Osobní údaje jsou vedeny na "Afterbuy" jen za úcelem zpracování online objednávky zákazníka. Podrobnosti o ulození soukromých dat na Afterbuy a prohlášení o ochrane dat VIA Online GmbH si mužete prohlédnout na internetové adrese: http://www.afterbuy.de/Datenschutz.htm.Osobní údaje zákazníku jsou také na základe smlouvy predány dopravci zboží, který je zodpovedný za dorucení a dodání zboží. Bez souhlasu zákazníka použije prodávající osobní data zákazníka pouze na to, v jakém rozsahu je to nezbytné k plnení smluv a pro použití pri vyúctování telekomunikacních služeb. Po ukoncení smlouvy a plném zaplacení ceny, jsou zákazníkovy údaje s ohladom na danové a obchodní úložné období uloženy, po uplynutí tohoto období budou však odstraneny, pokud klient výslovne nedá souhlas k dalšímu použití svých údaju.

10.2 Bez souhlasu zákazníka, nepoužije poskytovatel zákaznická data pro úcely reklamy, pruzkum trhu, nebo obecnych interwiev.

10.3 Zákazník má vždy možnost na požádání námi uložená data si precíst, zmenit nebo odstranit. Prosím, kontaktujte info@clp.de, nebo nám pošlete svuj požadavek e-mailem nebo faxem.

10.4. Informace o cookies:

V tomto obchode jsou uloženy v souboru cookie informace o obsahu vaseho nákupního košíku, který se dá znovu vyvolat pri Vaší další návšteve. Pokud se u nás zaregistrujete, nebo chcete objednat, potrebujeme vaše zákaznická data. Pokud jste už nás zákazník / klient, mužete se jednoduše prihlásit na e-mailovou adresu a osobní heslo. Data uložená v cookie vám ušetrí cas pri vyplnování formuláru. Mužete také naprogramovat ve vašem prohlížeci cookies pro správu tohoto webu av prípade potreby zablokovat. To mužete udelat následujícími krokmy v aplikaci Internet Explorer 6.x:Extras> Internetoptionen> Datenschutz> erweitert> Automatische Cookiebehandlung aufheben> jeweils ("Eingabeaufforderung")> OK> OK

11 Použitelné právo

11.1 Pro všechny právní vztahy stran, platí zákony Spolkové republiky Nemecko, s výjimkou právních predpisu upravujících v mezinárodních koupi zboží. Pro spotrebitele to právo na prístup platí pouze do té míry, že ochrana poskytovaná podle kogentních ustanovení právních predpisu státu, v nemž má spotrebitel obvyklé bydlište, byla zrušena

11.2 Pokud je zákazník obchodník, právnická osoba verejného práva nebo verejnoprávního zvláštního majetku, je výhradne právne místo pro všechny spory vyplývající z této smlouvy, obchodní sídlo-místo prodejce. Totéž platí, pokud zákazník nemá soudní príslušnost v Nemecku
nebo EU nebo bydlište nebo místo obvyklého pobytu v case reklamace není známo. Výzva pravomoc soudu v jiné jurisdikci není dotcena.

11.3 Rozmery uvedené v popisu produktu jsou pouze cca. rozmery

11.4 Smluvní jazyk je nemcina.